Głównej zawartości

Wykonawcą projektu jest konsorcjum naukowe w składzie:

Lider konsorcjum:

        

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii

im. prof. Zbigniewa Religi

Partner konsorcjum:

     

Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej

Instytut Maszyn Przepływowych

 

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi (FRK) została ustanowiona w celu wprowadzania do praktyki klinicznej najnowszych metod i technik ratowania ludzkiego życia, w sytuacji gdy zagrożone jest serce; wspierania kardiochirurgii i dziedzin pokrewnych oraz działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Działalność FRK skupia się przede wszystkim na prowadzeniu i finansowaniu badań naukowych i prac innowacyjno-wdrożeniowych związanych z leczeniem chorób serca; doskonaleniu kadr lekarskich i pielęgniarskich; prowadzeniu działalności szkoleniowej, informacyjno-edukacyjnej, wydawniczej oraz w zakresie transferu technologii.

Działalność FRK jest objęta Systemem Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 w zakresie prowadzenia prac naukowo-badawczych i wdrożeniowych, działalności szkoleniowej oraz pozyskiwania środków finansowych. Fundacja posiada status Centrum Doskonałości Nowych Technologii na Rzecz Leczenia Chorób Serca „ProCordis”. Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23.10.2013 r. Fundacja otrzymała kategorię naukową B na podstawie kompleksowej oceny jakości działalności naukowej i badawczo – rozwojowej. Fundacja została wyłoniona na Koordynatora Programu Wieloletniego na lata 2007 – 2012 pod nazwą: „Polskie Sztuczne Serce”, ustanowionego Uchwałą Rady Ministrów nr 29/2007 z dnia 6 marca 2007 oraz została głównym wykonawcą prac konstrukcyjnych. Działalność naukowo-badawcza realizowana przez Fundację ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje m.in. zagadnienia z zakresu inżynierii biomedycznej, konstrukcji protez serca, robotyki medycznej i inżynierii tkankowej. Prowadzona jest we własnym Instytucie Protez Serca złożonym z 3 Pracowni: Sztucznego Serca, Biocybernetyki i Bioinżynierii. Założenia i plany badawcze FRK zostały zdefiniowane w trzech poniższych programach badawczych, które wyznaczającą kierunki i zadania badawcze do realizacji:

1.  Program „Polskie Sztuczne Serce” – koncentruje się na opracowywaniu i wdrożeniu klinicznym rodziny polskich protez serca, coraz bardziej zaawansowanych technologicznie i konstrukcyjnie oraz zróżnicowanych pod kątem czasu stosowania i stopnia implantacji do ciała pacjenta oraz rozwoju metod wspomagania układu krążenia;

2.  Program „Roboty i Innowacyjne Narzędzia Chirurgii” – koncentruje się na opracowaniu i wdrożeniu klinicznym innowacyjnych narzędzi tj. mechatronicznych urządzeń „przedłużających” ręce chirurga, metod modelowania i symulacji operacji chirurgicznych dla zoptymalizowania ich przebiegu oraz zaplecza dydaktycznego;

3.  Program „Inżynieria Tkankowa i Biologiczne Protezy Zastawek Serca” – koncentruje się na opracowaniu konstrukcji i technologii wytwarzania biologicznych protez zastawek serca i innych biomateriałów wytwarzanych metodami inżynierii tkankowej i hodowli komórkowej;

 

 

Zapleczem technologiczno-wdrożeniowym FRK są działające w ramach struktury organizacyjnej: Zakład Prototypów, Zakład Mikrobiologii i Histopatologii oraz Laboratorium Technologiczne Pracowni Sztucznego Serca. Fundacja dla realizacji przedmiotowego projektu udostępni wszelkie niezbędne zasoby kadrowe i infrastrukturalne.

 

Projekt ReligaHeart PED jest realizowany przez Pracownię Sztucznego Serca, któraprowadzi badania nad budową i wdrażaniem protez serca, badania nad rozwojem metod i narzędzi badawczych bioinżynierii, w szczególności badań eksploatacyjnych, biozgodności in vitro i in vivo oraz badań w obszarze stosowania klinicznego protez serca dla wzrostu efektywności stosowania tej metody leczenia. Działalność Pracowni skupia się w 4 laboratoriach specjalistycznych: konstrukcyjnym (prowadzącym badania modelowe i opracowującym konstrukcje elementów, podzespołów oraz kompletnych protez serca i ich sterowników, tworzących łącznie systemy mechanicznego wspomagania serca), badawczym (zajmującym się badaniami kwalifikacyjnymi elementów, podzespołów i kompletnych protez serca i ich sterowników), procesowym (zajmującym się opracowywaniem na skalę laboratoryjną technologii zaawansowanego przetwarzania polimerów oraz wytwarzania elementów protez serca z polimerów, strefa czysta ISO 7certyfikowany producent poliuretanowych niesterylnych elementów protez serca ISO 13485) oraz technologicznym (zajmującym się opracowywaniem technologii na skalę seryjną, wytwarzaniem protez serca jako partii prototypowej do badań przedklinicznych i klinicznych oraz jako finalnych wyrobów medycznych stosowanych w praktyce klinicznej).

 

 

 

Pracownia Sztucznego Serca Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii wykonuje w ramach projektu badania trombogenności i  badania trybologiczne wytworzonych warstw dyfuzyjnych na skonstruowanych i zbudowanych w Pracowni specjalistycznych stanowiskach badawczych, wytwarza elementy i kompletne prototypy wirowej odśrodkowej pompy wspomagania serca oraz wykonuje badania eksploatacyjne i ostrej trombogenności prototypowej serii protez.